حضور مدیر و کار کنان ستاد دیه نمایندگی استان آذربایجانغربی در پیاده روی  خانوادگی ارومیه | در این مراسم علاوه بر بروشور های از عملکرد و اهداف ستاد . تعداد سه هزار برگ بر نامه ی کلاسی دانش آموزان که حاوی پیام ستاد دیه برای خانواده ها  در خصوص رانندگی  فقط با بیمه نامه بود  بین  حاضرین پخش شد.
حضور مدیر و کار کنان ستاد دیه نمایندگی استان آذربایجانغربی در پیاده روی خانوادگی ارومیه
در این مراسم علاوه بر بروشور های از عملکرد و اهداف ستاد . تعداد سه هزار برگ بر نامه ی کلاسی دانش آموزان که حاوی پیام ستاد دیه برای خانواده ها در خصوص رانندگی فقط با بیمه نامه بود بین حاضرین پخش شد.
برنامه ی کلاسی تهیه شده برای دانش آموزان مورد استقبال معلمین  قرار گرفت .
درا ین مراسم ضمن تقدیر از حضور خیربن در جشنهای گلریزان  تعداد مدد جویان ازاد شده توسط ستاد دیه نمایندگی استان آذربابجانغربی در هفت ماهه گذشته 159 نفر اعلام شد.تاریخ ارسال : شنبه 6 آبان 1396 | دفعات نمایش : 482